prl11

Imię
Do jakich przejawów PRL-owskiej rzeczywistości odnosi się piosenka zespołu Big Cyc?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here