prl10

Imię
Sport odgrywał rolę integracyjną, łączył społeczeństwo w kibicowaniu, zwłaszcza kiedy drużyny narodowe czy poszczególni sportowcy odnosili sukcesy („wszyscy jesteśmy kibicami”). Wyjaśnij, dlaczego dla socjalistycznego państwa było to szczególnie istotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.