prl10

Imię
Sport odgrywał rolę integracyjną, łączył społeczeństwo w kibicowaniu, zwłaszcza kiedy drużyny narodowe czy poszczególni sportowcy odnosili sukcesy („wszyscy jesteśmy kibicami”). Wyjaśnij, dlaczego dla socjalistycznego państwa było to szczególnie istotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here