PRL uzupełnienie

Imię
Polacy w PRL pozbawieni zostali możliwości swobodnego podróżowania po Europie i świecie. System wydawania był skomplikowany i nie każdy otrzymywał ten dokument. Po powrocie z zagranicy paszport niezwłocznie trzeba było w komisariacie Milicji Obywatelskiej (MO), która w czasach PRLu była odpowiednikiem . Działała , czyli specjalny urząd nadzorujący wszystkie publikacje w kraju. Nie można było czytać ani oglądać zakazanych przez władze.
Polska Rzeczpospolita Ludowa - oficjalna nazwa państwa polskiego nadana mu przez komunistów
Milicja Obywatelska - w PRL odpowiednik policji
Najważniejsza osoba w rządzie PRL
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - partia w Polsce Ludowej
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here