Prawda Fałsz Kościuszko

Imię

Do Naczelnika należała najwyższa władza wojskowa powstania.

Naczelnik powinien wypełniać rozkazy Rady Najwyższej.

Treść Aktu wskazuje, że Naczelnik wybrany został przez naród.

Naczelnik był odpowiedzialny za zebranie i organizację wojska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here