prawda fałsz Dziekie Pola

Imię
Dzikie Pola były zaludnionymi i żyznymi ziemiami. Było tu wiele miast, portów rzecznych i rybackich.
Tatarzy zarabiali pieniądze na handlu niewolnikami.
Granice południowo-wschodnie Rzeczpospolitej były bardzo dobrze chronione.

Dzikie Pola były miejscem ciągle zagrożonym najazdami tatarskimi.

Dzikie Pola były miejscem z nieurodzajnymi glebami, o złych warunkach atmosferycznych dla rozwoju rolnictwa.

Przyczyną słabego zaludnienia Dzikich Pól była zbyt duża ilość dzikiej zwierzyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here