powwarszawskie

Quiz o Muzeum PW

Imię

Podążając na lewo od wejścia, za korytarzem z polskimi flagami znajdziemy się w sali, gdzie wisi pod sufitem pewien środek lokomocji, bardzo często używany podczas II wojny Światowej. Jest to:

W tej samej sali znajduje się też szare wejście do kina 3D, na którym widać zdjęcie Warszawy. Jaki napis widać nad zdjęciem? Jest to również określenie Warszawy zaraz po wojnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here