powstanie wielkopolskie

Imię

listopada roku to ważna data w historii Polski. Wtedy podpisano kończący I wojnę światową rozejm w , zaś Józef po dotarciu do przejął władzę nad wojskiem. Dzień ten jest dziś uważany za symboliczną datę odzyskania przez Polskę i obchodzony jest jako święto . I chociaż 11 listopada 1918 roku wiedziano już, że Polska się odrodzi, to wciąż nieustalone były państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here