powstanie wielkopolskie p/f

Imię
Matryca z Muzeum Powstania Wielkopolskiego służyła do wybijania orderu Virtuti Militari.
Powstanie wielkopolskie zakończyło się sukcesem.
W wyniku powstania wielkopolskiego Poznań znalazł się w granicach odrodzonej Polski.
W powstaniu wielkopolskim zginęło tylko 300 żołnierzy.
Pierwszą ofiarą powstania wielkopolskiego był Franciszek Ratajczak.
Kobiety brały udział w powstaniu wielkopolskim między innymi jako sanitariuszki.
Zdarzało się, że kobiety walczyły w powstaniu wielkopolskim z bronią w ręku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here