powstanie warszawskie film

Imię
Jak nazywał się dowódca Liberatora, o którym opowiada film?
W którym miejscu Warszawy dokonano zrzutu?
Jak nazywała się jednostka, której członkami była załoga Liberatora?
Gdzie nastąpiła katastrofa Liberatora, o którym opowiada film?
Jak uhonorowano załogę Liberatora?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here