POWSTANIE WARSZAWSKIE 3

Imię
Walka powstańców z była bardzo nierówna - głównie biorąc pod uwagę zaopatrzenie w broń i , którymi warszawiacy dysponowali w bardzo ograniczonym zakresie. Żeby zatrzymać Niemców, powstańcy budowali z tego, co mieli pod ręką - worków, , zniszczonych przedmiotów, bruku z ulicy. Aby szybko przekazywać sobie informacje, żołnierze poruszali się wykopanymi rowami oraz .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here