Poniatowski

Imię

Po pierwszym   Polski w 1772 roku granice państwa bardzo się zmieniły. Polacy i Litwini zdali sobie sprawę, że państwo nie może być już dłużej aż tak . Trzeba było przeprowadzić w nim wiele zmian. Lepiej funkcjonować musiały skarb i armia, a także sejm. Rządzący wtedy krajem król Stanisław August Poniatowski stwierdził, że poprawić należy również . Mieszkańcy Rzeczpospolitej mieli być doskonale wykształceni i mieć świadomość, że państwo polsko-litewskie to ich . W tym celu podjął wiele działań, które miały przynieść pozytywne skutki. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here