podsumowanie Bitwa Warszawska

Imię
Jakie znaczenie przypisuje się Bitwie Warszawskiej? Dlaczego została uznana 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata?
Czy zgadasz się z określeniem Bitwy Warszawskiej jako "cudu nad Wisłą"? Uzasadnij odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here