początek prl

Imię
Podczas kampanii oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa oraz Milicji Obywatelskiej (MO) rozbijały wiece przedwyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), terroryzując ich uczestników. Dokonywano aresztowań zwolenników, a nawet kandydatów tej partii na posłów. W okresie kampanii przedwyborczej skrytobójczo zamordowano około 140 działaczy PSL aresztowano mniej więcej 10 tys. osób. W 10 okręgach, stanowiących oko. 1/4 obszaru Polski, w których przewaga stronnictwa Mikołajczyka była ogromna, listy PSL unieważniono.
Samo glosowanie odbyło się 19 stycznia 1947 roku pod ogromną presją władzy. Zdarzało się, że służby mundurowe pilnujące lokali wyborczych nie wpuszczały głosujących, którzy nie pokazali karty z właściwym numerem listy wyborczej. W wojsku głosowanie odbywało się w sposób jawny i na rozkaz. Kilkadziesiąt tysięcy  poborowych zmuszonych zostało więc do poparcia PPR i PPS.
Bierut wraz z kierownictwem PPR zarządził jednocześnie zamianę urn wyborczych w niektórych obwodach, podrzucanie do urn kart do głosowania, a w wielu komisjach, w których nie byto mężów zaufania z partii Mikołajczyka, polecił przygotować dwa egzemplarze protokołu, ale w jednym z nich miało nie być danych liczbowych.
Protokół bez liczb mieli otrzymać działacze PPR w celu wpisania odpowiednich danych - zupełnie innych niż wyniki głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here