plakaty Bitwa Warszawska

Imię
Wyjaśnij, w jakim celu powstawały materiały propagandowe. Jakimi argumentami przekonywano ludność o słuszności prowadzenia wojny i do poświęceń na rzecz ojczyzny?
Oceń i uzasadnij, które plakaty odzwierciedlają triumf, a które zagrożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here