pattern

1. Wejdź na stronę wirtualnej Wieliczki. Podążaj zgodnie ze strzałkami, oprowadzającymi po Wieliczce. W jednej z komór kopalni można zobaczyć pomnik jednego z polskich uczonych. Spotkałeś go? Podaj jego imię i nazwisko
2. Podążając dalej, spotkasz pewne zwierzę, które w przeszłości pracowało w kopalni. Wiesz już jakie? Podaj jego nazwę.
3. Zmierzając ku końcowi powinieneś trafić do Podszybia Kunegundy. Tam swój dom znalazły… solne krasnale! Przyjrzyj się rzeźbie i napisz jaką czynność wykonuje jeden z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here