Osiągnięcia IIRP

Imię
Po zakończeniu I wojny światowej oraz odzyskaniu przez Polskę ,
nowy kraj miał bardzo ograniczony dostęp do . W myśl traktatu wersalskiego zyskał status Wolnego Miasta pod kontrolą
Obszar ten został zdemilitaryzowany, przeważała w nim ludność . Rzeczpospolita w myśl ustaleń powojennych mogła bez korzystać z portu, lecz w praktyce było to utrudniane. Brak kontroli władz polskich nad miastem spowodował konieczność budowy nowego .  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here