okragly stol uzupelnianie

Imię

NSZZ nie funkcjonował jednak długo. Komuniści uznali, że porozumienie z opozycją w 1980 roku było zbyt . Istnienie organizacji, która miała kontrolować władzę i zwracać uwagę na nieprawidłowości, było dla niebezpieczne. Do "Solidarności" należało blisko 10 milionów obywateli gotowych przeciwstawić się władzy. Rządzący wówczas krajem generał Wojciech Jaruzelski postanowił zakazać działalności Związku. Jego głównych przywódców aresztował i dnia 13 grudnia 1980 roku wprowadził  .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here