Odmiana nazwisk

Imię
1.

Na rondzie (de Gaulle) dowiedziałem się, że u państwa (Joffre nazwisko francuskie) nie było wczoraj (Charles imię francuskie) .  Ukłoniłem się (Jacques) . Mieszkamy na (Baley) , w sąsiedztwie Janka (Brytau) , miłego Francuza (Eric) (Chevaillier) i Włocha, (Enrico) (Botelli) . U (René) czytałem coś (de Vigny) , oglądałem prace (Kandinsky) . Obgadywaliśmy (Horty)  .

2.

  • Sklep braci (Tałko) ;

  • Cukiernia „U państwa (Mojcy) ”;

  • Księgarnia imienia Józefa (Jeske) ;

  • Panu Marianowi (Morzyca) wyrazy najgłębszego współczucia z powodu składają Anna i Jerzy (Grudka) .

  • Udzielam nagany Adamowi (Renke) .

  • Kocham Kamila (Strudel)

  • – Słucham, tu rezydencja państwa (Ciepły) .  1.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here