Norymberga 4

Imię
Poniżej wymieniono zbrodnie przypisane nazistom przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze. Zaznacz pozycję, która dotyczy kategorii "ludobójstwo".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here