Norymberga 3

Imię
Zbrodnia obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, przymusowe odbieranie dzieci.
Ciężkie naruszenia prawa i zwyczajów wojennych, zwłaszcza popełniane w ramach ogólnego planu politycznego i mające charakter powszechny, np. rozstrzeliwanie jeńców wojennych.
Przestępstwo polegające na planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu bądź prowadzeniu wojny napastniczej.
Przestępstwa wobec określonych grup ludności, łamiące podstawowe prawa człowieka, np. morderstwa, wytępianie ludności, zmuszanie do niewolniczej pracy, deportacja, tortury, prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here