Norymberga 2

Imię
prezydent, USA
premier, Wielka Brytania
szef Rządu Tymczasowego, Francja
sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, ZSRS
prezydent Krajowej Rady Narodowej, Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here