nobel

Imię

  • 1903; za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości

  • 1905; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu

  • 1911; za odkrycie polonu i radu

  • 1924; za powieść „Chłopi"

  • 1980; za całokształt twórczości

  • 1993; za działania na rzecz wolności i demokracji

  • 1996; za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości

  • 2018; za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here