NATO

Imię
Ile państwo członkowskich liczy NATO?
W którym roku Polska przystąpiła do NATO?
NATO pomaga krajom:
Czy - według Ciebie - w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO? Uzasadnij zdanie.
Wyraź swoją opinię na temat problemu, którego dotyczy dyskusja na forum internetowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here