Morze Bałtyckie 4

Imię
Bałtyk jest półzamkniętym morzem śródkontynentalnym o ograniczonej wymianie wód z Oceanem Atlantyckim, co sprzyja jego zanieczyszczeniu.
Bałtyk to morze głębokie – średnia głębokość wynosi 159 m, co sprzyja występowaniu przydennych obszarów beztlenowych.
Bałtyk jest morzem słonym - średnie zasolenie wynosi 28‰ i wpływa na wzrost zanieczyszczenia wód solami substancji biogennych.
Zanieczyszczenie Bałtyku jest największe w rejonie Cieśnin Duńskich i Basenu Bornholmskiego i maleje w kierunku wschodnim i północnym.
Substancje chemiczne, w tym biogenne, wprowadzone do wód powierzchniowych na obszarze Niziny Śląskiej mogą wpływać na wzrost zanieczyszczenia wód Bałtyku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here