Morze Bałtyckie 3

Imię
Zaznacz przyczyny zanieczyszczenia wód Bałtyku.
Wskaż działania, które mogą się przyczynić do poprawy stanu środowiska Morza
Bałtyckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here