miłość 5

Imię
Dopasuj odpowiednie znaczenia do związków frazeologicznych z wyrazem serce.


  • ktoś doznaje uczucia smutku, żalu itp.

  • wyróżniać się uczynnością, szczerością, serdecznością, otwartością

  • szczerze, otwarcie

  • ktoś doznał wielkiej ulgi

  • zawieść kogoś w uczuciach, unieszczęśliwić kogoś

  • ktoś się wzrusza, rozczula czymś

  • tchórzliwe usposobienie, tchórzostwo

  • ktoś doznaje silnych wzruszeń, przeżywa uczucie zachwytu, strachu, grozy itp.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here