miłość 4

Imię
Popraw związki wyrazowe.


  • miłość od siódmego wejrzenia - miłość od wejrzenia

  • ograniczona miłość - miłość

  • nie pogrywa się z miłością - nie się z miłością

  • wymówić miłość - miłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here