miłość 3

Imię

  • człowiek mający zamiłowanie do czegoś; zwolennik, amator, wielbiciel  

  • łaskawy, dobrotliwy; pełen miłości, miłosierdzia; litościwy  

  • współczucie i dobroć okazywane komuś  

  • darzyć miłością coś lub kogoś; kochać  

  • głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś, czegoś; gorące, namiętne uczucie do drugiej osoby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here