malbork

Imię

Zamek jest obecnie udostępniony dla zwiedzających, znajduje się tam muzeum. Warto poznać to miejsce. To jedna z zachowanych warowni średniowiecznych na świecie. Można tam zobaczyć najróżniejsze zabytki: dawne stroje, broń, życia codziennego... Przechadzając się warto zwrócić na kilka ciekawych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here