krzyżacy

Imię
Zastanów się: jak zareagował książę Konrad na poczynania Krzyżaków?


  1. Książę zdenerwował się fałszerstwem i postanowił usunąć Krzyżaków ze swoich ziem, podobnie jak uczynił do król Węgier Andrzej II.

  2. Książę zajęty był walką o tron w Krakowie i nie miał czasu na kontrolowanie działań Krzyżaków.

  3. Działania Krzyżaków były księciu na rękę, ponieważ zatrzymali oni najazdy pruskie na Mazowsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here