krzyżacy

Imię
Zastanów się: jak zareagował książę Konrad na poczynania Krzyżaków?


  1. Książę zdenerwował się fałszerstwem i postanowił usunąć Krzyżaków ze swoich ziem, podobnie jak uczynił do król Węgier Andrzej II.

  2. Książę zajęty był walką o tron w Krakowie i nie miał czasu na kontrolowanie działań Krzyżaków.

  3. Działania Krzyżaków były księciu na rękę, ponieważ zatrzymali oni najazdy pruskie na Mazowsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.