Kozacy test

Imię

Jakie były powstania Chmielnickiego: czy było ono korzystne dla Kozaków? A może zyskała na nich Rzeczpospolita?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here