kopernik2

Imię

  • Miejsce narodzin i dzieciństwa Kopernika.

  • Tutaj Kopernik studiował w Akademii, gdzie poznał wielu matematyków i astronomów.

  • Tutaj Kopernik studiował prawo i prowadził obserwacje nieba.

  • Tutaj Kopernik studiował medycynę, aby później zostać lekarzem swojego wuja - biskupa Łukasza Watzenrode.

  • Tutaj Kopernik uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego.

  • Tego miasta nie udało się zdobyć Krzyżakom, dzięki nieugiętej postawie Kopernika.

  • Tutaj znajdowało się pavimentum, z którego Kopernik prowadził obserwacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here