kopernik

Imię

  • Zgadzam się z autorami raportu.

  • Wiem, że jest zupełnie inaczej.

  • To wielkie odkrycie.

  • To teoria wyssana z palca, autorzy nie wiedzą, co mówią.

  • Niektóre wiadomości są prawdziwe.

  • Nic nie jest prawdziwe w tym raporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here