kopernik 5

Imię
Renesans to okres w kulturze trwający od XV do końca XVI wieku. Jest to czas, w którym obok innych uczonych żył również Mikołaj Kopernik (1473-1543). W centrum zainteresowania kultury renesansu, zwanego także , znajdował się człowiek - zarówno jego problemy doczesne, jak i zagadnienia , mówiące o tym, jak należy żyć. Artyści, uczeni i filozofowie renesansu często sięgali do wiedzy starożytnej, korzystając z osiągnięć nauki i kultury . W okresie tym nastąpił rozwój nowoczesnej nauki (m.in. medycyny, geografii, inżynierii, astronomii), a także literatury i sztuki. Mikołaj Kopernik miał okazję nie tylko studiować dzieła powstałe w starożytności (jak np. Platona, Arystotelesa czy Ptolemeusza), ale także poznawać wielkich uczonych swojej epoki, takich jak astronomowie Wojciech z Brudzewa czy Dominik Maria Novara z Bolonii. Różne pomysły na opisanie świata, ścierające się ze sobą poglądy naukowe, a także możliwość podróżowania po przesiąkniętej duchem renesansu z całą pewnością pomogły Kopernikowi w sformułowaniu swojej teorii heliocentrycznej. Warto też pamiętać, że Kopernik jako renesansu interesował się nie tylko astronomią, ale także medycyną, ekonomią, polityką, administracją, a także filologią klasyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here