kopernik 4

Imię

  1. Astrolabium to przyrząd

  2. Astronomowie używali astrolabiów już w

  3. Model układu słonecznego, w którego centrum znajduje się ziemia, to model

  4. Model układu słonecznego, w którego centrum znajduje słońce, to model

  5. Kopernik opisał swoją teorię w dziele pod tytułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here