kopernik 3

Imię

  • Teorię Kopernika nazywamy teorią heliocentryczną.

  • Teoria geocentryczna zakłada, że Ziemia krąży wokół Słońca.

  • Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn to prawidłowa kolejność planet w systemie heliocentrycznym.

  • Twórcą teorii heliocentrycznej był Ptolemeusz.

  • Kopernik swoje najważniejsze dzieło zatytułował: "Almagest".

  • Pavimentum znajdowało się we Fromborku na wieży, której Kopernik był właścicielem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here