Konstytucja pojęcia LO

Imię
Preambuła to:
Konstytucja to:
Preambuła napisana jest stylem:
Preambuła wyjaśnia, że Polsce potrzebna jest ustawa zasadnicza, ponieważ
Określenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zawarte w preambule podkreślają
Odwołanie do Boga w Preambule ma na celu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here