Konstytucja 45

Imię
Kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja?

Polska konstytucja była ... (którą) w Europie.

Miasto, w którym uchwalono polską konstytucję to:

W jakim miejscu uchwalono Konstytucję 3 Maja?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here