konstytucja 1952

ImięNa podstawie przytoczonych wyżej artykułów konstytucji określ, jakie uprawnienia miały poszczególne organy władzy.Wyjaśnij, który z organów przejął większość uprawnień przynależnych zwykle prezydentowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here