konstytucja 1952 2

Imię
Wymień zadania postawione przed wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą.

Wyjaśnij, jak można interpretować stwierdzenie, że prokurator miał strzec „praworządności ludowej” oraz czuwać „nad ściganiem przestępców godzących w ustrój, bezpieczeństwo i niezawisłość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here