kolokwializmy 3

Imię
Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej i wypisz z niego pięć kolokwializmów. Jak myślisz, jaką funkcję pełnią w wierszu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here