Kaszuby prawda fałsz

Imię

  • Morze Bałtyckie odgrywało istotna rolę w życiu Kaszubów.

  • Morze Bałtyckie nie odgrywało żadnej roli w życiu Kaszubów.

  • Wielu Kaszubów mieszkających nad brzegiem morza było rybakami.

  • Wielu Kaszubów mieszkających nad brzegiem morza było piratami.

  • Kaszubi Małym Morzem nazywali Zatokę Perską.

  • Kaszubi Małym Morzem nazywali Zatokę Pucką.

  • Kaszubi zawsze jedli wiele potraw z ryb. Jednym z tradycyjnych dań jest prażnica, czyli jajecznica z wędzonym węgorzem.

  • Kaszub zawsze jedli wiele potraw z egzotycznych owoców. Jednym z tradycyjnych dań jest prażnica, czyli jajecznica z wędzonym ananasem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here