karski2

Imię
Jakie informacje opisujące politykę Niemców wobec ludności żydowskiej na okupowanych terenach polskich miał podać aliantom J. Karski?
Jakiej reakcji ze strony aliantów spodziewali się autorzy przekazu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here