jadwiga2 prawda fasz

Imię

  1. Królowa nie wiedziała o istnieniu Akademii Krakowskiej.

  2. Królowa nie była zainteresowana wspieraniem Akademii Krakowskiej, wolała wspierać uniwersytet Pradze.

  3. Akademia Krakowska podupadła po śmierci Kazimierza Wielkiego, a wielu profesorów i studentów wyjechało za granicę.

  4. Królowa pracowała nad odnowieniem Akademii Krakowskiej jednak do tego potrzebni byli ludzie wykształceni gdzie indziej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here