Jadwiga prawda fałsz

Imię

  1. Na początku Jadwiga miała wyjść za mąż za Wilhelma Habsburga.

  2. Jadwiga była córką króla Ludwika Węgierskiego.

  3. Król Ludwik miał wielu synów, ale wolał osadzić na polskim tronie Jadwigę.

  4. Przywilejem koszyckim król Ludwik chciał kupić sobie przychylność szlachty polskiej i osadzić Jadwigę na polskim tronie.

  5. Jadwiga poślubiła księcia litewskiego Władysława Jagiełłę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here