interpunkcja 3

Imię

Przez wiele wieków w starożytnej Grecji pisano w sposób ciągły, nawet nie oddzielając słów. Odczytaj myśli Greków i je zapisz. Uwzględnij zasady współczesnej ortografii i interpunkcji.

WIEMŻENICNIEWIEM – Sokrates

ODWAGAJESTTOWIEDZAOTYMCZEGOSIĘBAĆACZEGONIE – Platon

PRAWDZIWIPRZYJACIELETOCIKTÓRZYBEZINTERESOWNIEPRAGNĄDOBRASWOICHPRZYJACIÓŁ- Arystoteles

KTOMÓWISIEJEKTOSŁUCHAZBIERA – Pitagoras

Czy to możliwe, żeby znaleźć się w kropce? Co znaczy to powiedzenie? Przeczytaj uważnie powiedzenia, a następnie dopasuj do nich wyjaśnienia.


  • nawiasem mówiąc

  • znaleźć się w kropce

  • znajdować się poza nawiasem czegoś

  • kropka w kropkę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here