Interpunkcja 2

Imię
Porównaj ze sobą dwie wersje przepisu: a) pierwotną (ogłoszoną w 1997 r. w Kodeksie karnym) oraz b) poprawioną po tym, jak zauważono w nim błąd interpunkcyjny. Jak myślisz, jakie mogły być konsekwencje tego błędu? Który z zapisów był bardziej pobłażliwy dla sprawców uszczerbków na zdrowiu?
W podanym zdaniu wskaż wypowiedzenie, które ma charakter wtrącenia, i odpowiedz, w jaki sposób zostało ono zaznaczone w tekście. Jak inaczej można je wyodrębnić? Podaj wszystkie sposoby i wskaż ten, który uważasz za najlepszy. Uzasadnij swój wybór.

Tu i ówdzie rosły polne kwiaty, dzikie skrzypy sięgały po kolana, a wydeptana przez zające ścieżka, pamiętam to doskonale, prowadziła na zachód, w kierunku sadu Hinców.

W poniższych zdania wskaż przecinki, które warto zastąpić średnikami. Dlaczego średnik jest w tych wypowiedzeniach lepszym wyborem? Uzasadnij odpowiedź.

Nie mamy tu podmiotu lirycznego ani wersów, ze słów pozbawionych kontekstu został utworzony wiersz-przedmiot, w którym właściwie mówi sam język.

Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył, jednak gdyby w chwili uznania zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ pięciu lat.

Nie bez znaczenia jest fakt, że inwestycja deweloperska znajduje się w posiadaniu dewelopera (obejmuje więc budynki projektowane, budowane lub nowo budowane, ale jeszcze nie sprzedane), po przeniesieniu prawa własności na nabywcę budynek lub zespół budynków przestaje być nazywany inwestycją deweloperską.

Przeredaguj zdania tak, aby wystąpiły w nich dwukropki. Pamiętaj, że dwukropek wprowadza uszczegółowienie, a myślnik – przede wszystkim uogólnienie.

Pójdź, proszę, do aptek i kup moje lekarstwo – zrób mi tę grzeczność.

Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk – oto polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla.

Tekst może zastępować obraz, burzyć tradycyjną koncepcję sztuki i pokazującej rzeczywistość lub, przeciwnie, służyć jako dokumentacja rzeczywistości – bywa wykorzystywany przez artystów w rozmaitych celach.

Jakim znakiem interpunkcyjnym – kropką czy znakiem zapytania – należy zamknąć poszczególne zdania? Uzasadnij swoja odpowiedź, odwołując się do składniowego charakteru polskiej interpunkcji.


 


Poeta zastanawiał się, czym jest życie


Poeta zastanawiał się: czym jest życie


Pytaliśmy nieraz: dokąd to wszystko zmierza


Pytaliśmy nieraz, dokąd to wszystko zmierza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here