II wś quiz 2

Imię

Miasta, które należały do Polski przed II wojną światową i  należą dziś.

Miasta utracone przez Polskę po II wojnie światowej.

Miasta przyłączone do Polski po II wojnie światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here