Igrzyska śmierci pytania

Imię

Dlaczego narratorka nazywa Głodowe Igrzyska bratobójczą walką?

W jakiej sytuacji znalazła się bohaterka zamieszczonego fragmentu w związku z wyborem trybutów?

Przedstaw różnice między oficjalnymi komunikatami na temat Głodowych Igrzysk a ich społecznym odbiorem.

Na podstawie przeczytanego fragmentu określ, jaki charakter ma władza w państwie Panem. Do czego wykorzystuje ona Głodowe Igrzyska?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here