grunwald

Imię

Przeczytaj i uzupełnij opis wydarzeń poprzedzających bitwę pod Grunwaldem, używając wyrażeń w ramkach.


Wielką wojnę w 1409 wypowiedział Polsce mistrz krzyżacki . Król polski zgromadził wojsko, które spotkało się w Wolborzu i pomaszerowało na Mazowsze, aby tam spotkać się z wojskami . Połączona armia ruszyła na północ w kierunku państwa krzyżackiego i wkrótce weszła w jego granice.


Zaskoczony szybkimi postępami wojsk polsko-litewskich, wielki mistrz postanowił stanąć do bitwy, a jego wojska zastąpiły drogę Władysławowi Jagielle pod .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here